Vedtægter

 

§ 1.

Samvirkets navn er “Bornholmske Borgerforeningers Samvirke” (B.B.S.).

§ 2. 

Samvirkets hjemsted er den siddende formand og borgerforenings adresse.

§ 3. 

Samvirkets formål er at varetage de bornholmske borgerforeningers og lokalsamfunds interesser i Bornholms Regionskommune. Samvirket er uafhængigt af partipolitiske interesser og kan ikke opstille ved kommunale valg.

§ 4. 

Samvirket udfører de opgaver, som generalforsamlingen pålægger bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen af egen drift beslutte at påtage sig opgaver eller tage opgaver op efter anmodning fra en eller flere borger-, lokal eller sogneforeninger.

§ 5. 

Som medlem kan optages enhver borger-, by-, lokal- og sogne forening på Bornholm, som opfylder begge følgende kriterier:

•  Vedtægter, som er i overensstemmelse med § 3.

•  Vedtægter, der ikke har erhvervs- eller turistpolitiske formål som hovedsigte.

§ 6. 

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af april 

måned.

Generalforsamlingen er Samvirkets højeste myndighed og er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte medlemsforeningers antal. Alle generalforsamlinger skal indkaldes med brev eller mail med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og fremsendes til alle medlemsforeninger i dagene inden.

§ 7. 

Ved enhver ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

2.Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat

3. Repræsentanter fra brugerrådene gives mulighed for at besvare spørgsmål baseret på den skriftlige beretning.

4.Godkendelse af revideret regnskab

5.Drøftelse af indkomne forslag til og beslutning om bestyrelsens opgaver i det kommende år

6.Fastsættelse af kontingent

7.Valg af 

a formand (lige år)

b en sekretær (ulige år)

c og kasserer (ulige år)

8.Udpegelse af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (se § 9)

a to medlemmer (lige år)

b et medlem (ulige år)

9.Valg af to suppleanter til personer valgt under pkt.6 (hvert år)

10.Valg af revisor (ulige år)

11.Valg af revisorsuppleant (hvert år)

12.Valg af repræsentanter til brugerråd, udvalg og repræsentantskaber (ulige år)

13.Evt.

Til Samvirkets generalforsamling er alle medlemmer i samvirkets borger-, by-, lokal- og sogne foreninger velkomne til at deltage.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de punkter, der er optaget på dagsordenen (jf. dog § 8 og § 14). Hver forening har stemmeret med én stemme ved en af den pågældende forening udpeget person, der skal være mødt personligt frem.

Stemmeret har alene foreninger, der på tidspunktet for generalforsamlingen har indbetalt kontingent for det forløbne år.

Såfremt der fremsættes ønske herom, sker stemmeafgivningen skriftligt.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 30 dage efter, at mindst 5 af Samvirkets medlemsforeninger skriftligt har begæret det med angivelse af dagsorden.

§ 8. 

Ændring af nærværende vedtægter kan alene ske på en ordinær generalforsamling og kræver 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede foreninger.

§ 9.

 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Formand, en sekretær og kasserer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode blandt Samvirkets medlemsforeninger. 

Tre borgerforeninger i alfabetisk rækkefølge udpeger hver ét medlem for en toårig periode. En medlemsforening kan kun være repræsenteret ved én person i bestyrelsen. 

Foreningens næstformand vælges blandt de udpegede medlemmer på et kort møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

For borgerforeningerne, blandt hvis medlemmer generalforsamlingen har valgt bestyrelsesmedlemmer, bortfalder for valgperioden retten til at beklæde poster efter den alfabetiske valgmåde.

I tilfælde af forfald i bestyrelsen i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig selv for resten af valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Samvirket tegnes ved formand, næstformand eller kasserer og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Alle valgte kan blive genvalgt.

Bestyrelsen udsender referat fra bestyrelsesmøderne til foreningens medlemmer.

Det vedtagne kontingent for medlemsforeningerne i BBS indbetales samlet efter hver ordinær generalforsamling fra Fritids- og Kulturpuljen, inden den årlige fordeling heraf sker til medlemsforeningerne. For medlemsforeninger, der ikke får del i Fritids- og Kulturpuljen, opkræves det vedtagne kontingent særskilt. 

Samvirkets regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling forelægge bestyrelsen det reviderede regnskab til godkendelse, som herefter udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Repræsentanter fra brugerrådene skal senest 3 uger før den årlige generalforsamling fremsende skriftlige beretninger til formanden. Disse udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10. 

Bestyrelsen kan indkalde til møder for medlemsforeningerne. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til foreningerne medmindre presserende forhold måtte gøre det nødvendigt at indkalde med kortere varsel.

§ 11. 

Pressen har adgang til Samvirkets møder.

§ 12. 

Enhver forening er berettiget til at udtræde af Samvirket med øjeblikkeligt varsel efter skriftlig meddelelse herom.

§ 13. 

En forening kan ekskluderes, såfremt den groft overtræder nærværende vedtægter eller undlader at respektere indgåede aftaler med Samvirket. Bestyrelsen indstiller en borgerforening til eksklusion, som besluttes af generalforsamlingen. Restance ud over 2 måneder med indbetaling af kontingent medfører rykker og mulig eksklusion.

§ 14. 

Beslutning om Samvirkets opløsning træffes af generalforsamlingen med 3/4 flertal uanset antallet af fremmødte foreninger. Generalforsamlingen vedtager i givet fald med simpelt flertal, til hvilket almennyttigt formål kassebeholdningen skal anvendes.

Således vedtaget d. 6. marts 2002.  Som dirigent: Flemming Larsen

Revideret den 26. marts 2008. Som dirigent: Knud Erik Olsen

Revideret den 22. april 2010. Som dirigent: Anders Koefoed Larsen

Revideret den 28. april 2016. Som dirigent: Frits Skifter-Hansen