Initiativ omkring træk på herboende flygtninge og asylansøgere til frivilligt arbejde i lokalsamfundene  – og hjælp til integrationen (maj 2016). 

På BBS´ generalforsamling den 28. april 2016 i Østerlars blev lokalsamfundenes mulighed for at bidrage til integrationen af herboende flygtninge og asylansøgere drøftet. Det skete på grundlag af et oplæg fra bestyrelsen og fra frivillighedskoordinator Michael Ramgil fra Røde Kors, Asylcenter Slottet.  

Flygtninge og asylansøgere bør vi betragte som en ressource. De kan bidrage  som frivillig arbejdskraft ved mange af vore arrangementer, der ind i mellem lider under en mangel på frivillige hænder.

For at gøre tilgangen til denne ressource så enkel som mulig er det nu aftalt, at ønsker man hjælp til et arrangement, kontakter man:

Vi håber, I vil gøre brug af denne mulighed og derved indføre disse nye borgere på øen i den danske foreningskultur, hvor frivilligt arbejde er en væsentlig del.

Men husk også, at det er det sociale samvær under opgaven, der tæller, og at det vil klæde os at dække eventuelle transportomkostninger og sikre, at der er mad og drikke til alle, medens arbejdet står på.

Denne direkte kontakt er vores bedste bud på en hurtig start på integrations-processen. Hvis ordningen bliver en succes, og dermed en belastning for de to herrer, kan det blive nødvendigt at tænke i lidt andre baner. Her kan Frivillig Forums kommende elektroniske portal for de, der søger frivillige, og for frivillige der søger udfordringer være en mulighed, vi må tage i brug.

Men til en begyndelse håber vi, denne direkte kontakt til de to nøglepersoner kan være vejen frem til en hurtig start på brugen af  flygtninge som frivillige.

Se ovenstående tekst som brev her.
Spilleregler for borgerinddragelse

De bornholmske borgerforeninger samarbejder for tiden med BRK om at formulere spilleregler for borgerinddragelse, der bygger på dialog og tidlig inddragelse. Spillereglerne afspejler den vanskelige situation Bornholm og andre udkantregioner står i, i en globaliseret verden hvor industrien rykker til den tredje verden og vores fortsatte velstand må bygge på evnen til at leve op til vidensamfundets krav. De indebærer, at der sker en centralisering af forskning og uddannelse. For Bornholm betyder det afvandring af de begavede unge og erhvervsaktive og en stigende tendens til et samfund befolket af få unge og mange ældre.

Det betyder også et faldende befolkningstal og et faldende beskatningsgrundlag, som skaber utryghed. Den udfordring, har borgerforeningerne på Landdistriktsforum i september 2009 anbefalet kommunalbestyrelsen, blev håndteret gennem dialog og tidlig inddragelse, så nødvendige besparelser ikke trækkes ned over hovedet på borgerne. Gennem dialog og en tidlig inddragelse vil vi søge at sikre, at borgerne får forståelse for udfordringerne og kan bidrage med konstruktive idéer til løsningerne. Det er således mere trygt at se løsninger, man har forståelse for og måske et medejerskab til.

Borgerinddragelse står højt på den politiske dagsorden. Borgerinddragelse var således også emnet for en temadag for Kommunalbestyrelsen den 3. juni 2010.
En arbejdsgruppe, bestående af Kommunaldirektør Kenth H. Ferning, Chef for Europe Direct Bornholm, Niels Chresten Andersen, Analysekonsulent Kristian Pihl, BRK, og Landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard, LAG-Bornholm udarbejdede efter temamødet et oplæg til en politik for borgerinddragelse, som blev diskuteret af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 23. september 2010, hvorefter det kom i høring i 8 uger, og bl.a. blev diskuteret på Landdistriktsforum i Østermarie, i november 2011. 

Se kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse, som blev vedtaget den 18. januar 2011.